• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 220 din 2022

32 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 134/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.07.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureştipentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2022 privind aprobarea procedurii negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spaţiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 81728/23.06.2022 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 125399/01.07.2022 prezentat de  Direcția Juridică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul cu nr. 19281/19.05.2022 prin care se aprobă relocarea Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte din str. Ion Vlad nr. 3-5 în str. Viitorului nr. 52-54;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia Primarului  Sectorului 2   915/06.05.2022  privind  exercitarea   cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa 5 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR –PFA-II;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 213/2019;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/20122 privind aprobarea procedurii negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spaţiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte.

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

                                  

 

Art.1. Se aprobăîncetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2022 privind aprobarea procedurii negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spaţiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
  

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CROITORU ANGEL

 
 

 

       

 

Hotărâre nr. 220

Bucureşti,  27.07.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.07.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H220-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:202 Vizualizări
Descărcare: 32 times
Data creării: 01-08-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE