• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 224 din 2022

47 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 80/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.07.2022 ;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2022 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile cu destinația  creșe/unități de educație timpurie;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 131744/08.07.2022 întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 69024/21.06.2022 tranmisă de către Primăria Municipiului București și înregistrată la Primăria Sectorului 2 al Municipiului București sub nr. 122394/2022;
 • Avizul    Comisiei   Juridice,   Ordine  și   Liniște  Publică,   Apărarea    Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului   Sectorului 2    915/06.05.2022   privind   exercitarea   cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de  Urgență a  Guvernului   57/2019 privind  Codul   Administrativ, cu modificările și completă;
 • Hotărârea Consiliului  Local  Sector 2   80/2022  privind  solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile cu destinația  creșe/unități de educație timpurie;

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 108 lit.a) și 166 alin. (2) lit. l) și alin.4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

    

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobăîncetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2022 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor immobile cu destinația  creșe/unități de educație timpurie.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și  Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CROITORU ANGEL

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 224

 

Bucureşti, 27.07.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară, din data de 27.07.2022, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: H224-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:169 Vizualizări
Descărcare: 47 times
Data creării: 01-08-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE