• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 281 din 2022

143 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 344/2023

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 309/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 24.08.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureştipentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr.35383/18.08.2022 întocmită de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 160363/18.08.2022 prezentat de  Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de consiliere nr. 161828/18.08.2022 prezentat de  Direcția Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05.2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.309/2019 privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2.

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

                                   

Art.1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce conţin un număr de 41 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public  Sector 2 va fi de 343 de posturi, din care 24 posturi de conducere şi 319 posturi de execuţie.

Art.2.La solicitarea Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, Primarul Sectorului 2 poate transforma, în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în Statul de funcţii, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în Organigrama din Anexa nr. 1. 

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5.Punerea în executare a prevederilor legale aplicabile personalului contractual, ce decurg din reorganizarea Administraţíei Domeniului Public Sector 2, se realizeazăîntr-un termen de maximum  45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

     (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
  

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

 

 

Hotărâre nr. 281

Bucureşti,  24.08.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 44 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 24.08.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H281-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:259 Vizualizări
Descărcare: 143 times
Data creării: 29-08-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE