• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 287 din 2022

47 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 9/2023

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 31/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 31/2022;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 130109/08.09.2022 înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 176726/09.09.2022 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate 180775/14.09.2022 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa 17797/29.06.2022, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 sub 88815/05.07.2022 înaintată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
 • Adresa nr. 23278/CBAS/06.07.2022, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 91031/07.07.2022 înaintată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;
 • Adresa nr. 282/01.09.2022, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 sub nr. 126018/01.09.2022 înaintată de Fundația Inimi Deschise;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 31/2022;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 50/2020.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I Se modificăşi se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 31/2022, conform Anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.             

Art.II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

             (2) La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 31/2022 îşi încetează aplicabilitatea 

Art.III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
  

 

 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 287

Bucureşti, 28.09.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.09.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H287-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:157 Vizualizări
Descărcare: 47 times
Data creării: 03-10-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE