• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 298 din 2022

59 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 241/2023

Modifică/completează  HCL S2 nr. 85/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 222/2021;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 136962/20.09.2022 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 186642/22.09.2022 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, astfel cum a fost modificată prin H.G nr. 417/2018;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 85/2021 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 222/2021;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 50/2020;
 • Hotărârea Colegiului Director nr. 7/16.09.2022 privind modificarea componenței Colegiului Director al D.G.A.S.P.C Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2  nr. 222/2021, se modificăși se completează conform anexei ce conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2021 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. III Primarul Sectorului 2, Secretarul General al Sectorului 2 și Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
  

 

 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 298

Bucureşti, 28.09.2022

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.09.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H298-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:141 Vizualizări
Descărcare: 59 times
Data creării: 03-10-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE