• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 009 din 2023

27 Descărcări

 

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 368/2023

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 287/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 25.01.2023;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 287/2022;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 201157/15.12.2022 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate 7046/12.01.2023 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 29609/13.10.2022, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 sub 160968/21.10.2022 înaintată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
 • Adresa nr. 4428/09.11.2022 înaintată de Secretarul General al Sectorului 2 către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Sector 2;
 • Adresa nr. 31658/13.12.2022, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 sub 200311/15.12.2022 înaintată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 287/2022;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 50/2020.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I Se modificăşi se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 287/2022, conform Anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                          

Art.II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2  rămân aplicabile.

             (2) La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 287/2022 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PANAITESCU TUDOR ANDREI

 

 

 

 

Hotărârea nr. 9

Bucureşti, 25.01.2023

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.01.2023 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H9-2023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:171 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 27-01-2023

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE