• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 174 din 2023

276 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 136/2024

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 201/2019 (HCL S2 nr. 353/2019HCL S2 nr. 50/2020)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2023;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiprivind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 74743/19.04.2023 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 71359/20.04.2023 prezentat de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 71361/19.04.2023 şi Raportul de consiliere nr. 19841/01.02.2023 prezentate de Direcția Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea nr. 1/17.01.2023 şi Hotărârea nr. 3/19.04.2023 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

            -Avizul consultativ nr. 3/01.03.2023 emis de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi transmis către Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin adresa nr. 2248/RG/113/DPSS/02.03.2023;

 • Adresa nr. 3614/2023 transmisă de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 • Amendamentele formulate de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrate la Cabinet Secretar General cu nr. 2127/25.04.2023 şi nr. 2128/25.04.2023;
 • Adresa nr. 75787/25.04.2023 emisă de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, referitoare la Amendamentul înregistrat cu nr. 2127/25.04.2023;
 • Adresa nr. 75787/25.04.2023 emisă de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, referitoare la Amendamentul înregistrat cu nr. 2128/25.04.2023;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 367/2022 privind dialogul social;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei

 Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 50/2020. 

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1.(1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform Anexelor nr. 1- 4.

 • Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 este de 2.251 de posturi, din care 85 posturi de conducere şi 2.166 posturi de execuţie.
 • Numărul total al funcţiilor publice este 374, din care 54 funcţii publice de conducere şi 320 funcţii publice de execuţie.
 • Numărul total al funcţiilor contractuale este de 1.877 din care 31 funcţii de conducere şi 1.846 funcţii de execuţie.
 • Anexele nr. 1-4 conţin un număr de 741 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre: Organigrama D.G.A.S.P.C. Sector 2 - 2 pag. (Anexa nr. 1); Statul de Funcţii al D.G.A.S.P.C. Sector 2 - 39 pag. (Anexa nr. 2); R.O.F.-ul D.G.A.S.P.C. Sector 2- 144 (Anexa nr. 3); R.O.F.-urile Serviciilor Sociale ale D.G.A.S.P.C. Sector 2 - 556 pag. (Anexa nr. 4).

 

Art.2. Prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului Local Sector 2 se aplicăîn termen de 90 de zile de la data aprobării. Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va asigura reîncadrarea personalului conform art. 6 din H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 50/2020,își încetează aplicabilitatea.

 

          Art.4.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti poate modifica şi transfera funcţiile din Stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin Organigramăşi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Codul administrativ.

 

        Art.5. Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti au obligaţia, în calitate de angajator, să asigure propriilor salariaţi măsuri active de combatere a şomajului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

                     

Art.6.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.7.  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

       (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

             

 

 

Hotărâre nr. 174

Bucureşti,  26.04.2023

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 745 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2023 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H174-2023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:404 Vizualizări
Descărcare: 276 times
Data creării: 28-04-2023

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE