• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 241 din 2023

33 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 333/2023

Modifică/completează  HCL S2 nr. 85/2021

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 298/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2023;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 298/2022;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 77452/24.04.2023 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate 97014/26.05.2023 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 85/2021 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 222/2021 şi H.C.L Sector 2 nr. 298/2022;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;
 • Hotărârea Colegiului Director nr. 2/19.04.2023 privind avizarea modificării şi completării componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I.Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 298/2022, se modificăși se completează conform Anexei ce conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II.(1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

        (2) La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 298/2022 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.III.Primarul Sectorului 2, Secretarul General al Sectorului 2 și Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BADEA ANDA SIMONA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NIȚĂ

 
 

 

 

Hotărâre nr. 241

Bucureşti,  28.06.2023

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.06.2023 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H241-2023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:91 Vizualizări
Descărcare: 33 times
Data creării: 04-07-2023

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE