• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 259 din 2023

49 Descărcări

Modifică/completează HCL S2 nr. 155/2005, HCL S2 nr. 221/2021

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 200/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2023;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 115123/16.06.2023 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 113425/22.06.2023 prezentat de Direcţia Juridică, Serviciul Asistență Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul nr. 102126/26.05.2023 privind propunerea de numire a noilor membri în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2;
 • Avizul nr. 12504/DDPD/SCDATVC/08.06.2023 emis de Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 3135/28.06.2023;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 96/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I  (1) Se modificăşi se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) Se înlocuiește Anexa 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 221/2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 2, cu modificările și completările ulterioare cu Anexa nr. 2 la prezenta, ce cuprinde 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr.28/2007 și H.C.L Sector 2  nr. 221/2021, rămân aplicabile.

Art. III Pe data prezentei H.C.L Sector 2 nr. 200/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BADEA ANDA SIMONA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NIȚĂ

 
 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 259

Bucureşti, 28.06.2023

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.06.2023 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H259-2023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:157 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 04-07-2023

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE