• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 276 din 2023

77 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 301/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 28.06.2023;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București nr. 301/2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

        Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 107903/14.06.2023 și nota nr. 107904/14.06.2023 prezentate de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate comun nr. 107898/14.06.2023 prezentat de Direcția Juridicăși Direcția de Utilități Publice și Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ nr. 108046/14.06.2023 privind aducerea la cunoștință publicăîn temeiul prevederilor art.7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 2 la secțiunea «Informare și consultare publică»;
 • Avizul Comisiei  Juridice,  Ordine și Liniște  Publică,  Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei  pentru  Ecologie,  Spații  Verzi și  Protecția  Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea   203/2018  privind  măsuri  de  eficientizare  a  achitării  amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea   52/2003  privind  transparența  decizională în administrația publică, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța  de  Urgentă a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța  Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța  de  Urgență a  Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea  Consiliului    Local   Sector  2     301/2019  privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021 și prin H.C.L Sector 2 nr. 114/2022;
 • Articolul nr. 1 din Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  2   10/2011  privind    reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții  și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului    Local   Sector  2    466/2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 159/2023.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166  alin. (2)  lit. l) și alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

         

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Articolul 8, alineatul 13 se modificăși va avea următoul cuprins:

,,Art. 8 (…)

(13) Constatarea și sancționarea contravențiilor de va face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 2, anume desemnați de către Directorul General al Poliției Locale Sector 2

Art. II Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare,  rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 și instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BADEA ANDA SIMONA

 
 

 

 

   

 

Hotărâre nr. 276

Bucureşti, 28.06.2023

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.06.2023 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Denumire fișier: H276-2023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:167 Vizualizări
Descărcare: 77 times
Data creării: 04-07-2023

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE