• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 405 din 2023

78 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2023;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului în suprafață de 41.324,00  mp, situat în Strada Plumbuita nr. 60, Sector 2 și administrarea acestuia de către Consiliul Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 42396/18.10.2023 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 195967/19.10.2023 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 196265/19.10.2023 prezentat de Direcția Juridică, Serviciul de Asistență Juridică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 196347/19.10.2023 prezentat de Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul nr. 195717/19.10.2023 al Comisiei de negociere cu o singură sursă pentru achiziționarea terenului în suprafață de 41.324,00  mp, situat în Strada Plumbuita nr. 60, Sector 2, București;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - Legea  nr.287/2009  privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 213/18.07.2019;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 31/2023 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Strada Plumbuita nr. 60, Sector 2 și transmiterea in administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 66/22.02.2023 pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat in strada Plumbuita nr. 60, Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 41/2023 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat in strada Plumbuita nr. 60, Sector 2;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.451/03.03.2023 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat in strada Plumbuita nr. 60, Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (2) coroborat cu art. 87 alin. (5), art. 166                 alin. 4) și art. 591 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Propune prezentul proiect de

 

 

 

h o t ă r â r E

 

Art.1  Se aprobă achiziționarea prin cumpărare, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului teren în suprafață de 41.324,00 mp, înscris în Cartea Funciara                 nr. 233472, București, Sectorul 2, nr. cadastral 233472, situat în Strada Plumbuita nr. 60, Sector 2, București, identificat conform Anexei ce conține 4 pagini și face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

            Art.2 Prețul total al tranzacției este de 4.325.000 euro (patrumilioanetreisutedouăzecișicincieuro) și va fi achitat vânzătorului prin virament bancar, în lei la cursul BNR din data semnării în forma autentică a contractului de achiziționare a terenului de 41.324,00 mp, situat in Strada Plumbuita nr. 60, Sector 2 , București.

 

Art.3  (1) Se aprobă efectuarea plații imobilului la valoarea prevăzută la art. 2, precum și efectuarea cheltuielilor ocazionate de autentificarea și intabularea imobilului, din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 

             (2) Semnarea contractului de vânzare - cumpărare și efectuarea plății se vor realiza după rămânerea definitivă a hotărârii prin care instanța încuviințează vânzarea de către minora moștenitoare.

 

 

Art.4 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de vânzare-cumpărare, în numele și pentru Municipiul București, precum și înscrisurile necesare perfectării tranzacției, conform actelor normative aplicabile, la finalizarea tranzacției, imobilul prevăzut la Art. 1 fiind declarat bun aparținând domeniului public al Municipiului București, administrat de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 

Art. 5  (1) Se aprobă administrarea imobilului prevăzut la Art. 1, dobândit prin act de vânzare-cumpărare ce va fi încheiat în baza prezentei hotărâri, de către Consiliul Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu scopul reintegrării în  Parcul Plumbuita, reamenajării/modernizării spațiilor verzi, a zonelor de joacă pentru copii și realizarea unor amenajări specifice activităților cu caracter recreativ și petrecerii timpului liber.

 

                        (2) Predarea primirea imobilului - teren se va face prin proces-verbal de predare-primire, încheiat în  maxim 15 zile de la data dobândirii.

 

 

 

 

Art.6 Se împuternicește Administrația Domeniului Public      Sector săîntocmească documentația cadastrală, să efectueze toate demersurile necesare la OCPI București, în numele Municipiului București, pentru efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară pentru imobilul situat în strada Plumbuita nr. 60 Sector 2, București și să comunice Consiliului General al Municipiului București, în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară, documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, Direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PREDESCU  MATEI  PETRE

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 405

Bucureşti, 25.10.2023

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.10.2023 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: H405-2023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:120 Vizualizări
Descărcare: 78 times
Data creării: 31-10-2023

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE