• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 079

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport;

Analizând:

         - Raportul de Specialitate nr. 47936 din data de 27.07.2011 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Nota de Fundamentare nr. 3027 din data de 26.07.2011 întocmită de către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011;

         - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." SA;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în  incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport;

 

În temeiul art. 45 coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. k)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2010 se modifică după cum urmează:

Art. I – „Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului teren în suprafaţă de 2.400 mp. situat în incinta Colegiului Naţional Victor Babeş din Bucureşti, Şos.Fundeni nr. 252 - 254, Sector 2, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

 

Art. II. Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ale prezentei hotărâri.

 

Art. III.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri.

 

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                          (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         POPP EUGEN                                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                       SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU               

 

 

 

              

                    Hotărârea nr. 79

  Bucureşti, 29.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 079.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:95 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE