• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 122

21 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2012;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 81413/02.12.2011 al Direcţiei Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

                - Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ;

                - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

                Art.1  (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 114/1996 pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează:

Anexa 1 – locuinţe pentru contractare

                                1 cameră – 62 poziţii

                                2 camere – 85 poziţii

3 camere –  39 poziţii

4 camere –   8 poziţii

     Total – 194 poziţii.

 

Anexa 2 – locuinţe sociale

                                1 cameră – 489 poziţii

                                2 camere – 462 poziţii

                                3 camere – 130 poziţii

                                4 camere –  10 poziţii

                                    Total – 1091 poziţii.

 

Anexa 3 – locuinţe de serviciu

                                1 cameră – 20 poziţii

                                2 camere – 6 poziţii

                                3 camere –  3 poziţii

                                    Total – 29 poziţii.

 

                                (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 59 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2012, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare până la data de 30 septembrie 2011 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată.

 

Art.3  „Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru locuinţele sociale, potenţialii beneficiari săîntrunească condiţiile de atribuire a acestora.

 

Art.4 (1) Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe în anul 2012, se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

                                 (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor precum şi cele omise din listele de priorităţi au dreptul de a formula „reclamaţia administrativă ” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi soluţionată de către Consiliul Local Sector 2.

 

Art.5  Prezenta hotărâre, listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2012 vor fi date publicităţii prin afişare la loc accesibil publicului.

 

Art.6  (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2012 şi intrăîn vigoare de la data de 1 ianuarie 2012.

            (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 161/2010 privind ordinea de prioritate stabilită pentru 2011 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.7  Primarul Sectorului 2, al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.8   (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

                                               

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                    Hotărârea nr. 122

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 122.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:286 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE