• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 009

2 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

     Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare;

          Analizând:

       - Raportul de Specialitate nr. 944/09.01.2012 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de Specialitate nr. 932/09.01.2012 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Art. 12 alin. (1) – (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Hotărârea  Guvernului României nr. 339 din 29 aprilie 1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

       -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti;

      - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2006  privind reorganizarea activităţii Centrului Pilot de Protecţie pentru Copilul Victimă a Traficului de Fiinţe Umane “Gavroche” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. o) precum şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. Articolul 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare, se modificăşi va avea următorul cuprins:

                 „Art. 1 alin.  (3) - Se aprobă realizarea „pieţei agroalimentare” pe baza unui contract de concesiune  prin aplicarea procedurii de licitaţie publică.”

 

Art.II.  Articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011, se modificăşi va avea următorul cuprins:

„Art.5. Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 săîntocmească Raportul de evaluare, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini incluzând redevenţa minimă anualăşi modelul Contractului – cadru de concesiune, urmând să fie supuse ulterior aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.”

 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 rămân aplicabile.

 

Art.IV.  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 9

  Bucureşti, 20.01.2012

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 009.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:179 Vizualizări
Descărcare: 2 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE