• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 015

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

    Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reactualizarea documentaţiilor cadastrale, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

          - Raportul de specialitate nr. 9632/19.01.2012 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Adresa nr. 8510/26.05.2011 a Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia Patrimoniu – Serviciul Evidenţă Domeniu Public şi Privat;

Având în vedere:

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea de Guvern nr. 884/2004 - privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 187/2004 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se aprobă reactualizarea documentaţiilor cadastrale, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei 1 ce cuprinde un număr de 6 poziţii.

 (2)   Imobilele de interes local se identifică potrivit planurilor  sc: 1:1500, respectiv 1:2000, cuprinse în anexa nr. 2

 (3)  Anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. (1) Se împuterniceşte Directorul Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să efectueze demersurile necesare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2 pentru reactualizarea evidenţelor cadastrale privind imobilele de interes local menţionate în anexa nr. 1.

(2) Directorul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va reactualiza evidenţele contabile, precum şi inventarul bunurilor imobile aflate în administrarea instituţiei, ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 1.

 

Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 15

  Bucureşti, 20.01.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 015.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:164 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE