• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 016

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul  programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007;

               Având în vedere reglementările cuprinse in O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

               Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

              Ţinând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte;

               Analizând:

 Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite, înregistrat sub nr. 11.473/27.01.2012;

Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin:

 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.99/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investiţii pentru extinderea reţelelor publice de apăşi canalizare pe străzi din Sectorul 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.38/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reţele de alimentare cu apăşi canalizare în zona Plumbuita din Sectorul 2;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.134/2006 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local din Sectorul 2;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.6/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local din Sectorul 2;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.33/2011 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi reparaţii sistem rutier alei 50.000 mp”
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.58/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 163 parcaje de reşedinţă”;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.26/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.81/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

În temeiul art. 45 alin (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  Se aprobă redistribuirea economiilor în sumă de 47.077.820  lei înregistrate la 31.12.2011 pe următoarele programe finanţate/cofinanţate din împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, astfel:

 • 671.820 lei - „Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2”;
 • 406.000 lei - „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2”;

 

Art.2  Împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale în valoare totală de 233.738.875 lei se utilizează pentru următoarele programe:

 1. Extindere reţele publice de apăşi canalizare în Sectorul 2 -19.665.515 lei;
 2. Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 – 136.286.914 lei;
 3. Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 - 29.406.000 lei;
 4. Amenajări, reabilitări Parcuri, Scuaruri şi Platbande în Sectorul 2 – 25.343.588 lei;
 5. Construcţie Piaţa Morarilor – 723.400 lei (din care pentru construcţie - 3.658.098 lei, pentru utilităţi aferente pieţii Morarilor – 1.544.329, pentru amenajare parcare aferentă Pieţei Morarilor – 520.973 lei);
 6. Refinanţarea datoriei publice locale directe – 19.445.187 lei;
 7. Reabilitare infrastructură educaţională –construcţie grădiniţe - 12.463.547 lei.

 

Art.3  Prin prezenta hotărâre programele prevăzute la art.2 lit. a) - c), în cuantumul sumei stabilită la art.1 se actualizează conform anexelor 1-3, ce conţin un număr de 20 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4  Programele prevăzute la art.2 lit. d) - g) rămân în cuantumul stabilit prin actele administrative aprobate anterior.

 

Art.5  Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.5/03.02.2011.

 

Art.6  Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre vine în completarea anexelor aprobate prin  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, cu completările ulterioare şi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.5/03.02.2011 privind redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007.

 

Art.7  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, cu completările ulterioare rămân nemodificate.

 

Art.8  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.9  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 16

  Bucureşti, 01.02.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 016.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:150 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE