• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 021

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

            Analizând:

 • Referatul nr.11476/27.01.2012 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;
 • Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 Bucureşti la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;
 • Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea reponsabilităţii fiscal- bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011;
 • Legea nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţalor Publice nr.286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2012 şi adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti nr.77389/30.12.2011;
 • Decizia nr.17/2012 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;
 • Decizia nr.18/2012 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei  energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Adresa nr.2532/11.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit în anul 2012;
 • Adresa nr. 240/10.01.2012 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art.45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel:

-      venituri    –    842.707 mii lei

-      cheltuieli –  1.087.432 mii lei;

-      deficit       –    244.725 mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2) se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 756.974 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare       – 656.873 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare - 100.101 mii lei (din care 58.136 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare);

-      cheltuieli la suma de 998.105 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  654.340 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  343.765 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare  - 2.533 mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun M.A.I.şi M.F.P. nr. 286/2987/2011;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, din care:

 • 1.541 mii lei – excedent aferent proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile;
 • 242.123 mii lei – excedent aferent anului 2011 utilizat pentru programul de investiţii pe anul 2012.

                                     

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011 în sumă de 998.105 mii lei conform anexei nr.2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  după cum urmează:

                        (1). 50.746 mii lei pentru cap.51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexelor  nr. 2.1.1.1 , repartizate astfel:

30.113 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare  ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr.2.1.1.1.1,;

 7.490  mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.2;

12.873 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3.

 

(2). 2.924 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.1.1.2  pentru finanţarea:

v cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2 – 1.924 mii lei, anexa  nr. 2.1.1.2.1;

v cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru organizarea alegerilor din anul 2012 – 1.000 mii lei, anexa nr. 2.1.1.2.2;

 

                        (3). 39.980 mii lei pentru cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi” reprezentând rate pentru dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor  contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 , anexa nr.2.1.1.3;

 

                        (4) 323 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute la secţiunea funcţionare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.1.2.1.

 

                        (5). 34.668 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publicăşi siguranţă naţională» (anexa nr.2.1.2.2), repartizate astfel:

28.925 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a Sectorului 2, anexa nr.2.1.2.2.1.1;

134 mii lei, respectiv 5.405 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexele nr. 2.1.2.2.1.2 ; 2.1.2.2.3;

204 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Protecţia Civilă – Serviciul de Prevenire al Sectorului 2, anexa nr.  2.1.2.2.2;

 

(6) 274.430 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale , inclusiv  pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr_2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6 .

 

 

 

(7). 8.337 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.1.3.2 , repartizate astfel:

6.000 mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2 care nu sunt finanţate de Primăria Municipiului Bucureşti,  anexa nr. 2.1.3.2.1,

12 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal  pentru asistenţii medicali preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 ca urmare a prevederilor O.U.G. nr.162/2008, anexa nr. 2.1.3.2.2,

2.325 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr.2.1.3.2.3.

 

                        (8). 136.475 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.1.3.3), din care:

8.507 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.1.3.3.1;

21.528 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr2.1.3.3.2.1;

76.059 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 2.1.3.3.2.2;

30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.1.3.3.3;

381 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, din care 181 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anul curent, anexa nr. 2.1.3.3.4;

 

                        (9). 105.143 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» (anexa nr.2.1.3.4), din care:

105.133 mii lei finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, anexele nr. 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7;

10 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr 2.1.3.4.6.1;

                        (10). 161.750 mii lei pentru finanţarea cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică » , anexa nr. 2.1.4.1   - astfel:

159.279 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit, rabursări de credite şi programul derulat pentru construirea de locuinţe pentru tineri împreună cu A.N.L., anexa  nr. 2.1.4.1.1;

2.471 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Alimentări cu apă»  atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă,  anexa nr.2.1.4.1.2.

                         (11) 106.249 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.1.4.2), din care:

97.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr.2.1.4.2.1;

 9.249 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice  locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr.2.1.4.2.2;

 

(12) 77.350 mii lei –  pentru finanţarea  cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.1.5.1), din care:

38.701 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 , anexa nr.2.1.5.1.1;

38.649 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Străzi» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.1.5.1.2;

 

            Art.4 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi interne şi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 49.501 mii lei, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1 repartizate astfel:

 

 1. a) programe finanţate din credite externe – 47.050 mii lei:

29.406 mii lei – pentru programul de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 ;

17.644 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2.

 1. b) programe finanţate din credite interne – 2.451 mii lei– pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2.

 

            Art.5  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012,  conform anexelor nr. 4 ; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.1.1; 4.1.2.1.1.2;  4.1.2.1.2; 4.1.2.1.2.1- 4.1.2.1.2.3; 4.1.2.1.3- 4.1.2.1.5; 4.1.2.2; 2.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3; 4.1.2.3.1; 4.1.2.3.2; 4.1.3; 4.1.3.1;  4.1.4; 4.1.5, astfel:

-      Total venituri  în sumă de 50.739 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare – 35.418 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare             - 15.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 54.333 lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  35.418 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare-  18.915 mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 3.594 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, din care:

 • 939 mii lei – excedent aferent proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile în cadrul capitolului 65.10 „Învăţământ”;
 • 2.655 mii lei – excedent aferent anului 2011 utilizat pentru programul de investiţii pe anul 2011 de Administraţia Pieţelor Sector 2 în cadrul capitolului 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” .

 

Art.6 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.757  Ordonatorii de credite vor derula programul de investiţii pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 .

 

Art.7 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 

Art.8 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor 8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1-8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 8.2.6; 8.2.6.1- 8.2.6.3;  8.3;  9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 ; 9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3- 9.1.6; 9.1.6.1 -.9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1-9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.6; 9.2.6.1-9.2.6.3;  9.3.

 

 Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 conform anexelor nr. 11 – 20.

 

Art.10 Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a mierii, a produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din sector.

 

Art.11 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr.10. Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

 

Art.12 Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.13 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 77.014 mii lei în vederea finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a C.M.B.R.A.E., astfel:

 58.064 mii lei – prin finanţarea de bază;

 18.950 mii lei – prin finanţarea complementară.

 

Art.14 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit cu sumele  virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naţional.

 

Art.15 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

            Art.16 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 – 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.1.2; 2.1.2.2.2; 2.1.2.2.3;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1 - 2.1.3.2.3; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.2.2; 2.1.3.3.3 - 2.1.3.3.5; 2.1.3.4;  2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6 ; 2.1.3.4.6.1 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7 ; 2.1.4 ; 2.1.4.1 ; 2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2 ; 2.1.4.2.1 ; 2.1.4.2.2 ; 2.1.5 ; 2.1.5.1 ; 2.1.5.1.1 ; 2.1.5.1.2 ; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1;  4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 4.1.2 ; 4.1.2.1 ; 4.1.2.1.1 ; 4.1.2.1.1.1 ;   4.1.2.1.1.2 ;  4.1.2.1.2 ; 4.1.2.1.2.1 - 4.1.2.1.2.3 ; 4.1.2.1.3 - 4.1.2.1.5 ; 4.1.2.2 ; 2.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2 ; 4.1.2.3 ; 4.1.2.3.1 ; 4.1.2.3.2 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1 ;  4.1.4 ; 4.1.5 ; 5 ; 5.1 – 5.757; 6-8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1-8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 8.2.6; 8.2.6.1- 8.2.6.3;  8.3;  9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 ; 9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3- 9.1.6; 9.1.6.1 -.9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1-9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.6; 9.2.6.1-9.2.6.3; 9.3; 10-20  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.17 (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

              (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                          ALBANI LAURA MARIA                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                        TOMA ŞUTRU          

 

 

 

 

 

 

                       Hotărârea nr. 21

  Bucureşti, 01.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:139 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE