• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 023

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

        - Referatul nr. 11613/27.01.2012 emis de Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

        - Raportul de Specialitate comun nr. 15756/10.02.2012 întocmit de Direcţia Resurse Umane şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de Specialitate nr. 16980/15.02.2012 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea voluntariatului  nr. 195 din 20 aprilie 2001, republicată;

- art. 286 din Legea nr. 571/2003 – privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

       -  Hotărârea Guvernului României   nr. 44/2004 - Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Componenţa nominală a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 2, prevăzutăîn anexele nr. 1, nr. 1a şi 1b din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se reactualizează conform anexelor nr. 1, nr. 1a şi nr.1b la prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă conţinutul „Acordului - cadru de parteneriat” în domeniul organizării activităţilor de instruire, educaţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă pe bază de voluntariat, prevăzut în anexa nr. 2a şi conţinutul „Contractului cadru de voluntariat”, prevăzut în anexa nr. 2b  la prezenta hotărâre.

 

Art.3 (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, săîncheie „Acorduri de parteneriat” cu organizaţii nonguvernamentale, aflate în evidenţa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru desfăşurarea activităţilor de recrutare, instruire, educaţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă a voluntarilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi „Contracte de voluntariat”, prevăzute în anexa nr. 2b,  cu voluntarii care se aflăîn evidenţele acestor organizaţii.

(2) Pe perioada încheierii contractului de voluntariat, pe lângă drepturile cuprinse în „Contractul cadru de voluntariat”, voluntarilor li se acordă scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute in anexa nr. 3.

(3) Scutirile se acordă de către Primarul Sectorului 2 la propunerea O.N.G.- ului care confirmă că au fost respectate obligaţiile ce revin voluntarului în baza contractului de voluntariat. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va comunica lunar Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, până pe data de 10 a fiecărei luni, situaţia voluntarilor în vederea luării în evidenţă, precum şi situaţia contractelor reziliate.

(4) Anexele nr. 1, nr. 1a, nr. 1b, nr. 2a, nr. 2b şi nr. 3 cuprind un număr de 14 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti rămân aplicabile.

 

                Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                          (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 23

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 023.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:119 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE