• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 024

14 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevenţa minimă anualăşi modelul Contractelor – cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieţe agroalimentare”;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 21444/08.03.2012 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 21587/09.03.2012 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 21737/09.03.2012 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti;

        - Amendamentul formulat de către domnul consilier local Popescu Daniel Ion, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinţei;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Hotărârea Guvernului României nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

        - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

        - H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în str. Ziduri Moşi nr.5 bis, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 in administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2;

       - Hotărârea  Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. Cernăuţi 29A , Sector 2 din administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, situat în Bucureşti, Sos. Colentina, nr. 6A, sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/20.01.2012;

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

     Art.1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor prevăzute în anexele nr. 1 – 4, pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în vederea realizării unor „pieţe agroalimentare”.

    (2) Finanţarea realizării investiţiei intrăîn sarcina concesionarului/concesionarilor.

    (3) Administraţia Pieţelor Sector 2, în calitate de concedent, va avea posibilitatea corectării nivelului redevenţei anuale, prin act adiţional, în funcţie de profitul obţinut de către concesionar prin exploatarea obiectivului, după amortizarea investiţiilor.

     (4) Anterior concesionării, Administraţia Pieţelor Sector 2 va efectua toate demersurile pentru înscrierea terenurilor în cartea funciară, ca domeniu public al Municipiului Bucureşti.

 

        Art.2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare, Studiul de fezabilitate, Caietul de sarcini, incluzând redevenţa minimă anuală, precum şi modelul Contractului – cadru de concesiune privind concesionarea terenurilor identificate conform anexelor nr. 1 - 4.

        (2) Rapoartele de evaluare, Studiile de fezabilitate, Caietele de sarcini, incluzând redevenţa minimă anuală precum şi modelul Contractelor – cadru de concesiune privind concesionarea terenurilor sunt cuprinse în anexele nr. 5 - 8.

 

Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să organizeze licitaţiile publice pentru concesionarea terenurilor menţionate la art. 1 şi să semneze, în numele Consiliului Local Sector 2, contractele de concesiune cu persoanele juridice române sau străine, ce vor fi desemnate în urma licitaţiilor publice.

 

Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

            (2) Anexele nr. 1 - 8 cuprind un număr de 209 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexele se comunică instituţiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

                     Hotărârea nr. 24

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 024.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:192 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE