• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 032

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 21895/12.03.2012 prezentat de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 20961/07.03.2012 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Amendamentul formulat de către doamna consilier local Peter Alexandrina, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinţei;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

         - Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, modificat si completat cu Ordinul nr.3283/17.02.2012;

         - Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.694/2011 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013;

         - Avizul Conform nr. 166/10.01.2012 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti referitor la reorganizarea reţelei şcolare pentru anul 2012-2013;

         - Avizul Conform nr. 27163/27.01.2012 emis de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal si special postliceal.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  (1) Se aprobă reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013, potrivit anexele nr. 1 – 3 din prezenta hotărâre.

            (2) Anexele cuprind un număr de 7 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţiei Relaţii Comunitare precum şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                    (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.                  

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                 TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

                      Hotărârea nr. 32

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 032.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:198 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE