• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 034

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

               Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din fonduri europene către Poliţia Locală Sector 2;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 21969/12.03.2012 al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 3710/12.03.2012 al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti;

        - contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. 1690/02.06.2011 pentru proiectul „sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului”;

        - contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. 1691/02.06.2011 pentru proiectul „sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Ion Creangă”;

        - art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 12 ani (durata normală de folosinţă a bunurilor mobile) către Poliţia Locală Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, obţinute prin proiectul „Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului”, cod SMIS 7094, respectiv prin proiectul „Sistem de supraveghere video si management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale si prevenirea criminalităţii in arealul Ion Creanga”, cod SMIS 6807, în cadrul Programului Operaţional 2007 – 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere „ Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

 

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător şi Poliţia Locală Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3.Începând cu data primirii bunurilor mobile, Poliţia Locală Sector 2 are obligaţia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanţa, întreţinerea şi reparaţiile acestor bunuri.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Politiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 34

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 034.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:239 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE