• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 036

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general

al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

            Analizând:

   - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

   - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

   - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

   - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel:

 

-      venituri    –    843.287 mii lei

-      cheltuieli –  1.088.012 mii lei;

-      deficit       -    244.725 mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 (anexa nr.2), se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 757.025 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    – 656.924 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare - 100.101 mii lei (din care 58.136 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 998.156 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  654.391 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  343.765 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare  - 2.533 mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun M.A.I.şi M.F.P. nr.286/2987/2011;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L.Secto.2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012 .

                       

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 998.156 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.3;  la prezenta hotărâre .

 

Art.4  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012,  conform anexelor nr. . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3  astfel:

-      Total venituri  în sumă de 51.268 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    –  35.947 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          -   15.251 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 54.862mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  35.947 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  14.915 mii lei;
 • deficit secţiunea dezvoltare     – 3.594 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector.2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012 .

 

Art.5  Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.53  Ordonatorii de credite vor derula programul de investiţii pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

 

Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.5. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiţii şi în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

Art.7  Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ;  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.3 ; 4; 4.1-4.4 ; 4.6 – 4.53 ; 5   la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.3 ; 2.1.3.3 ; 2.1.3.3.2 ; 2.1.3.3.2.1 ; 2.1.3.3.4 ; 2.1.6 ; 2.1.9 ; 4 ; 4.1 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1 ; 4.1.4 ; 5 ; 5.6 ; 5.14 ; 5.218 ; 5.220-5.222 ; 5.224-5.227 ; 5.229 ; 5.232 ; 5.235-5.237 ; 5.244 ; 5.251 ; 5.253 ; 5.255 ; 5.256 ; 5.260 ; 5.266 ; 5.271 -5.277 ; 5.290 ; 5.303 ; 5.306-5.310 ; 5.312 ; 5.313 ; 5.317 ; 5.324 ; 5.332 ; 5.336 ; 5.337 ; 5.346 ; 5.347 ; 5.354 ; 5.356 ; 5.409 ; 5.455 ; 5.645 ; 6 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012.

 

Art.8 Anexele nr.  3.1.2 ; 3.1.2.1 ; 4.5 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr.21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012.

 

Art.9 Anexele nr.  4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.10 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

            Art.12 Anexele nr.1 ; 2 ; 2.1 ;  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.3 ; 4; 4.1-4.4 ; 4.6 – 4.53 ; 5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Art.13 (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 .

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                          ALBANI LAURA MARIA                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU       

  

 

                     Hotărârea nr. 36

  Bucureşti, 15.03.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 036.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:173 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE