• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 047

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

          Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 27511/29.03.2012 precum şi Nota de Fundamentare nr. 27510/29.03.2012 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 - Legea privind asistenţa socială nr. 292/2011;

        - Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;          

        - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

        - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

        - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor si şcolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii si adolescenţi;

         - Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/2006 pentru aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice;

          - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 pentru aprobarea Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art.1 Se aprobă majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce conţine o filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                          (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                     ALBANI LAURA MARIA                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 47

  Bucureşti, 11.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 11.04.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 047.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:182 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE