• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 055

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 5972/16.05.2012 precum şi Nota de fundamentare nr. 5973/16.05.2012 prezentate de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 39510/17.05.2012 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

        - art. 28 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social pe anul 2012, prevăzut în anexa ce conţine un număr de 3 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 săîntocmească Regulamentul de păstrare a evidenţei persoanelor beneficiare de ajutor social care prestează lunar acţiuni sau de lucrări de interes local.

 

Art.3. Primarul Sectorului 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

                    Hotărârea nr. 55

  Bucureşti, 31.05.2012

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 055.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:155 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE