• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 073

3 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 5976/16.05.2012 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizele favorabile menţionate în procesele – verbale încheiate în şedinţele din 17.05.2012 respectiv 22.05.2012 ale Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

        -   Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând Reparaţii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” , potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

 

Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”,  pe terenurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 97 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

               

               Art.3      Valoarea totală a lucrărilor „Reparaţii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” este de 28.239.705,29 lei fără TVA, din care C+M 27.245.397,71 lei fără TVA.

               

Art.4  (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice.      

 (2)  Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.            

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări.

               

Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

               

                Art.6       (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.           

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                    Hotărârea nr. 73

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 073.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:251 Vizualizări
Descărcare: 3 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE