• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 075

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita”;

Analizând:

        -  Raportul de specialitate nr. 36511/05.05.2012 al Direcţiei Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Ghidul Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilăşi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Crearea, dezvoltarea,  modernizarea infrastructurii  de turism pentru valorificarea  resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;

         - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1549/16.05.2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilăşi promovarea turismului” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita”;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art. I. Articolul 1 alin. (1) şi (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 30/18.03.2010 se modificăşi va avea următorul conţinut:

„Art. I. (1) Se aprobă proiectul de interes local „Parc de agrement Tei - Plumbuita" în valoare totală de 65.389.873,40 lei, finanţat prin Programul Operaţional regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 – „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, DMI: 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creşterea calităţii serviciilor turistice.

          (2 )Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu suma de 32.944.536,85 lei, precum si finanţarea  eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a proiectului.

Cofinanţarea  proiectului constăîn:

- contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 29.708.799,29 lei:

- costurile neeligibile, în valoare de 3.235.737,56 lei;

                  la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor proiectului în valoare de 12.639.470,36 lei.

 

Art. II. Articolul 3 al H.C.L. Sector 2 nr. 30/18.03.2010 se modificăşi va avea următorul conţinut:

„Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi Direcţia Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri”.

 

            Art. III.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita” rămân aplicabile.

 

Art. IV.(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU    

    

 

                     Hotărârea nr. 75

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 075.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:282 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE