• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 077

2 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

            Analizând:

       - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite -Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

       - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art.45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr.1, astfel:

-      venituri    –    854.126 mii lei

-      cheltuieli –  1.098.851 mii lei;

-      deficit       -    244.725 mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 767.061 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    – 647.099 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare            - 119.962 mii lei (din care 75.595 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.008.192 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare-  644.566 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  363.626 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare  - 2.533 mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun M.A.I.şi M.F.P. nr. 286/2987/2011;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

                       

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 1.008.192 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1-2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; la prezenta hotărâre.

 

Art.4  Se aprobã rectificarea cheltuielilor finanţate din împrumuturi externe şi interne în anul 2012 la suma de 49.501 mii lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 la prezenta hotărâre, prin modificarea următorului program:

- A) programe finanţate din credite externe– 47.050 mii lei, din care:

30.275 mii lei – pentru programul de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2;

16.775 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem rutier Sector 2.

Celelalte programe rămân nemodificate.

 

Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr. . 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2;  4.1.1.1.3;  4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1 astfel:

-      Total venituri  în sumă de 47.571  mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare  –  32.250 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare         -   15.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 51.165 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare  -  32.250 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  18.915 mii lei;
 • deficit secţiunea dezvoltare       – 3.594 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

 

Art.6  Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 5; 5.1 –5.112  Ordonatorii de  credite vor derula programul de investiţii pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

 

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în  programul de investiţii şi în anexa nr.6  la prezenta hotărâre.

 

Art.8 Se aprobã rectificarea Sintezei proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (F.E.N.) postaderare (titlul 56) rectificate - conform anexelor  8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1.

 

Art.9 Anexele nr.  2.1.1.2.1; 5.68 - 5.71 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr.21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012.

 

Art.10 Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 ;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2;  4.1.1.1.3;  4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1;  5; 5.1 – 5.67 ; 5.72 - 5.112 ; 6-8 ; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1  modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.11 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.12 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

            Art.13 Anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 ;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2;  4.1.1.1.3;  4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1;  5; 5.1 –5.112 ; 6-8 ; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1 fac parte integrantã din prezenta hotărâre.

 

Art.14 (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                          SANDU EMIL                                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.   215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU      

 

 

 

 

 

 

   

                     Hotărârea nr. 77

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 077.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:205 Vizualizări
Descărcare: 2 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE