• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 079

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.08.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de colaborare încheiatăîntre D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011;

Analizând:

       -  Raportul de Specialitate nr. 52447/16.07.2012 precum şi Nota de Fundamentare nr. 52448/16.07.2012 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                     Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

         - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/29.07.2011 privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”, modificatăşi completată prin H.C.L. nr. 43/11.04.2012,

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

               Art.1 Se aprobăîncheierea Actului adiţional nr. 2 la convenţia de colaborare încheiatăîntre Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”, potrivit H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 43/11.04.2012, conform anexei ce cuprinde un număr de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, actul adiţional la convenţia prevăzută la art. 1.

 

Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.           

                     (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                            TOMA ŞUTRU 

 

       

 

                     Hotărârea nr. 79

  Bucureşti, 13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 079.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:227 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE