• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 086

3 Descărcări

 

         Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Branşament apă – canal” pentru sediul administrativ din Şos. Pantelimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

         Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 66714/19.09.2012 prezentat de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de  12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

        Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Legea nr. 9/2008;

        -  O.U.G.  nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale  Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art.1  Se aprobă studiul de fezabilitate „Branşament apă – canal” pentru sediul administrativ al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 situat în Şos. Pantelimon nr. 500,  în conformitate cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa ce cuprinde un număr de 43 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            

Art.2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului   Bucureşti.   

                      (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU     

 

 

                     Hotărârea nr. 86

  Bucureşti, 28.09.2012

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 086.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:221 Vizualizări
Descărcare: 3 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE