• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 092

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2;

             Analizând:

          - Raportul de specialitate nr. 66270/18.09.2012 întocmit de Directorul Direcţiei Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Raportul de specialitate nr. 66910/20.09.2012 întocmită de Directorul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1649613/12.09.2012;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

                        - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 284/2010 privind Legea cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare;

         - O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

                        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 128/24.05.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi R.O.F.- ul pentru Direcţia  Venituri Buget Local Sector 2;

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificările si completarile ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                          Art.1 (1) Anexele nr. 1 – 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 se modifică potrivit anexelor nr. 1 – 3 la prezenta hotărâre.

                                     (2) Anexele nr. 1 – 3 cuprind un număr de 43 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 va fi de 118, din care 10 posturi de conducere şi 108 posturi de execuţie.

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 rămân aplicabile.

 

Art.3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                               TOMA ŞUTRU     

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 92

  Bucureşti, 28.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 092.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:209 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE