• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 102

14 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind însusirea Rapoartelor de evaluare a locuinţelor construite prin ANL situate în Bucureşti str. Mr. Vasile Bacilă nr. 32 – 34 Sector 2;

Analizând:

       - Raportul de specialitate nr. 61386/17.10.2014 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Nota de fundamentare nr. 4175/10.10.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

                - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

           - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Ordinul M.D.R.A.P. nr.1391/30.07.2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

                - Hotarârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2014 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile de locuinte situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

                - Hotarârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2014 privind însuşirea Rapoartelor de evaluare, precum şi aprobarea modelelor cadru de promisiune bilaterală de vânzare-cumparare şi a contractelor de vânzare-cumpărare a locuinţelor ANL din Bucureşti str. Maior Bacilă nr.26-30 Sector 2;

 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

        În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se însuşesc Rapoartele de evaluare ce cuprind fisele de calcul intocmite de S.C. Gevalcad S.R.L. privind stabilirea pretului de vanzare al locuintelor pentru tineri - Ansamblul de Locuinţe ANL situat în Bucureşti str. Mr. Vasile Băcilă nr. 32 - 34 Sector 2, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

           (2)  Se aprobă preturile de vânzare ale locuințelor prevăzute la alin.1, asa cum sunt indicate conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

           (3) Preturile aprobate prin prezenta hotărâre stabilite în baza Ordinului M.D.R.P.A. nr.1391/2014 vor fi actualizate in funcție de modificările legislative intervenite ulterior aprobării prezentei hotărâri.

          (4) Se aprobă transmiterea în folosință către cumpărători a terenurilor aferente locuințelor prevăzute la alin.1, în conformitate cu prevederile art. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 46/2014, în condițiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.2. Se încuviinţează folosirea modelelor cadru ale contractelor de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare şi ale contractelor vânzare-cumpărare pentru locuințele din Ansamblul de Locuințe ANL pentru tineri situate în București str. Mr. Vasile Băcilă nr. 32-34 aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr.62/30.06.2014.

 

Art.3. Se imputerniceste Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze promisiunea de vânzare-cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare, precum și toate actele juridice necesare în relația cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, privind vânzarea locuințelor pentru tineri - Ansamblul de Locuinţe ANL situat în Bucureşti str. Mr. Vasile Băcilă nr. 32-34, Sector 2.

 

Art.4. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                (2) Anexele la prezenta hotarare se comunica institutiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primariei Sectorului 2.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               PÂRVULESCU DRAGOȘ EMILIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

            SECRETAR,

 

                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 102

  Bucureşti, 30.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 102.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:425 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE