• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 105

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;

            Analizând:

         - Raportul de specialitate nr.63518/27.10.2014, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare ;

        - Legea bugetului de stat  pe anul 2014 nr.356/2013, modificata prin O.G 59/2014, cu privirea la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr.1, astfel:

-      venituri    -    937.112 mii lei

-      cheltuieli  -  1.126.727 mii lei;

-      deficit       -   189.615  mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 937.112 mii lei, din care:

  • venituri ale secţiunii de funcţionare   -  688.529 mii lei;
  • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 248.583 mii lei (din care 219.659 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare);

-      cheltuieli la suma de 1.126.727 mii lei, din care:

  • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  688.529 mii lei,
  • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  438.198  mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare –189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, utilizat conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2014 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2014.

                       

            Art.3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.126.727 mii lei, conform anexei nr.2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1. - 2.27; la prezenta hotărâre.

 

Art.4 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr.3 ; 3.1- 3.10.

 

Art.5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

             (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                PÂRVULESCU DRAGOȘ EMILIAN                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.                                                                                                                                                         215/2001, REPUBLICATĂ

            SECRETAR,

 

                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 105

  Bucureşti, 30.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 105.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:359 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE