• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 107

10 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 66800/21.11.2014 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 12458/12.11.2014 al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 2 înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 38004 din data de 26.06.2014;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 343/17.12.2010 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti;

        - Procesul – verbal de recepţie al Oficiului de cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 39/2012;

        - Referatul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti din data de 23.05.2014;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f), precum şi al art. 119, respectiv art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I  Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a, se înlocuieşte cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII – a, rămân aplicabile.

 

Art.III (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                         (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE     PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

 

                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

                  Hotărârea nr. 107

  Bucureşti, 28.11.2014

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 28.11.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 107.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:361 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE