• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 108

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L.;

Analizând:

          - Raportul de Specialitate nr. 11759/27.10.2014 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de Specialitate nr. 61225/20.10.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de Specialitate nr. 68536/21.11.2014 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Certificatul de urbanism nr. 1420/114”M” din 21.10.2014, eliberat de Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

           - Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- H.C.L. Sector 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobăîncheierea Protocolului de colaborare între Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L., pentru amenajarea unui teren de tenis de câmp, pe terenul situat în Parcul Morarilor, Sector 2, aflat în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, conform modelului cadru ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

                     (2) Terenul se identifică conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                     (3) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, să semneze Protocolul şi documentele de sponsorizare subsecvente, Procesul verbal de preluare a investiţiei, precum şi orice act este necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor Protocolului menţionat la art.1.

 

Art.3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

          (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE     PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                        TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hotărârea nr. 108

  Bucureşti, 28.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 28.11.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 108.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:335 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE