• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 110

11 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2015;

                Analizând:

                - Raportul de specialitate nr. 70750/03.12.2014 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                - Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 a proiectului de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 114/1996 pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează:

Anexa 1 – locuinţe pentru contractare

                                1 cameră – 41 poziţii

                                2 camere – 46 poziţii

3 camere – 14 poziţii

4 camere –  4 poziţii

    Total – 105 poziţii

 

Anexa 2 – locuinţe sociale

                                1 cameră – 442 poziţii

                                2 camere – 423 poziţii

                                3 camere – 119 poziţii

                                4 camere –    6 poziţii

                                   Total – 990 poziţii

 

Anexa 3 – locuinţe de serviciu

                                1 cameră – 16 poziţii

                                2 camere –  6 poziţii

                                3 camere –  3 poziţii

                                    Total – 25 poziţii

                                (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 57 de file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2015, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare până la data de 30 septembrie 2014 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.3 „Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru locuinţele sociale, potenţialii beneficiari săîntrunească condiţiile de atribuire a acestora.

 

Art.4 (1) Contestaţiile împotriva Hotărârii Consiliului Local Sector 2 privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe în anul 2015, se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

                                (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor, precum şi cele omise din listele de priorităţi au dreptul de a formula „reclamaţia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi soluţionată de către Consiliul Local Sector 2.

 

Art.5 Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2014 vor fi date publicităţii prin afişare în loc accesibil publicului.

 

Art.6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2015 şi intrăîn vigoare de la data de 1 ianuarie 2015.

(2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 147/2013 privind ordinea de prioritate stabilită pentru 2014 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                                (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU

 

                  Hotărârea nr. 110

 Bucureşti, 10.12.2014

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 110.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:352 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE