• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 111

17 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii cadastrale a două imobile din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aferente „Parcului 8 Mai” aflat în administrarea A.D.P. Sector 2;

                Analizând:

           - Raportul de specialitate nr. 69217/04.12.2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                - Raportul de specialitate nr. 71101/04.12.2014 întocmit de Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                - Memoriul justificativ nr. 12952/25.11.2014 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

                - Extrasele de Carte funciară pentru informare nr. 35375/22.07.2013 şi nr. 51275/30.10.2014 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 160/2001 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1 (1) Se aprobă alipirea într-un singur imobil – Parcul 8 Mai - a următoarelor terenuri din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea A.D.P. Sector 2:

                - teren în suprafaţă de 74900 mp, situat în B–dul Lacul Tei nr. 145-151, sector 2, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin ADP Sector 2, având numărul cadastral 216117;

                - teren în suprafaţă de 3501 mp, situat in B–dul Lacul Tei nr. 143 A, sector 2, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin ADP Sector 2, având numărul cadastral 214879;

   (2) Terenul obţinut în urma alipirii, în suprafaţă totală de 78.401 mp, va avea destinaţia de parc ;

                                    (3) Terenurile supuse alipirii se regăsesc în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenţele cadastrale conform art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi unificării adresei poştale a suprafeţei de teren rezultatăîn urma alipirii.

 

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                      (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU

                  Hotărârea nr. 111

 Bucureşti, 10.12.2014

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 111.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:348 Vizualizări
Descărcare: 17 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE