• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 112

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

                Analizând:

- Raportul de Specialitate nr. 71256/04.12.2014, precum şi Nota de Fundamentare nr. 71259/04.12.2014 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Adresa nr. 3485796/2014 întocmită de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1367/2009 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1 Se aprobăîncheierea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidenţă a persoanelor, între Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecția Copilului Sector 2 şi Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei ce cuprinde un număr de 6 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2 să semneze protocolul prevăzut la art.1 și actele ulterioare legate de executarea acestuia.

            Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                       (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

                  Hotărârea nr. 112

 Bucureşti, 10.12.2014

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 112.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:323 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE