• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 116

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.86/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

                Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 71513/05.12.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Nota de Fundamentare nr. 4988/05.12.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicatăşi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 86/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se modificăși se completează conform anexei ce conține un număr de 2 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 86/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 rămân aplicabile.

                Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                Art. IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                                    (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                  Hotărârea nr. 116

 Bucureşti, 10.12.2014

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 116.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:309 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE