• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 119

11 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;

            Analizând:

         - Raportul nr. 71377/04.12.2014, întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 5084 din data de 10.12.2014;

         Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare ;

-   Legea bugetului de stat  pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr. 1 , astfel:

-      venituri    –    883.365 mii lei

-      cheltuieli –    1.003.278  mii lei;

-      deficit       –   189.615  mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, se rectifică conform anexei nr.2, şi se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 784.021 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare  -782.262 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 1.759 mii lei
 • Excedent sectiunea functionare       -69.702 mii lei

 

-      cheltuieli la suma de 903.934 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare            –  712.560 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare              –  191.374 mii lei;
 •   deficit secţiunea dezvoltare          –189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, utilizat conform prevederilor din H.C.L.S.2 nr.12/2014 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2014.       

     

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 903.934 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. - 2.58; 3  la prezenta hotărâre.

 

Art.4   Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014,  conform anexelor nr. 4; 4,1 - 4.4, astfel:

 

-      Total venituri  în sumă de 40.976 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    –  31.963 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare       -   9.013 mii lei

-      Total cheltuieli la suma de 40.976 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare                      -  31.963 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  9.013 mii lei;

 

Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr5 ; 5.1- 5. 691.

 

Art.6 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6.  Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 

Art.7 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor  8; 8.1 -8.4;  9; 9.1-9.5;

 

Art.8 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.9 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                       (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

                                               

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.             215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                                                          TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hotărârea nr. 119

 Bucureşti, 10.12.2014

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 119.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:363 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE