• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 045

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 215,9 m.p., aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

                Analizând:

 • Raportul de Specialitate nr. 29225/12.05.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de Specialitate nr. 27244/11.05.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 1943/30.04.2015 întocmit de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 39082/09.02.2015 a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 8687 din data de 12.02.2015;
 • Adresa nr. 41555/05.05.2015 a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 27285 din data de 05.05.2015.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 136 alin. (4) din Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/20.05.2004 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 215,9 m.p. aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 215,9 m.p. aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 4 ani, către Direcția Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a imobilului în suprafață de 215,9 m.p., situat în București, str. Mașina de Pâine nr. 47, Sector 2, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 și 2  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                           (2) Imobilul va fi utilizat de către Direcția Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având destinația de “arhivă a Brigăzii Rutiere”.

            (3) Schimbarea destinației imobilului transmis în folosință gratuită, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage, de drept, revocarea prezentei hotărâri.

 

Art. 2 Se deleagă Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 săîntreprindă toate demersurile necesare pentru predarea imobilului prevăzut  la art. 1.

 

Art. 3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

    Hotărârea nr. 45

  Bucureşti, 29.05.2015

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 045.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:187 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE