• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 047

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;

            Analizând:

-     Raportul nr. 31062/20.05.2015, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-     Raportul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-     Adresa nr. 31096/20.05.2015, întocmită de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

         Având în vedere reglementările cuprinse în:

-     Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare ;

-     Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat  pe anul 2015;

-     Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri la suma de 1.005.421 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare   - 682.411mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 323.010 mii lei (din care 272.282 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.256.412 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  682.411 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  574.001  mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanţat din excedentul anului 2014, utilizat conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2015.

 

            Art. 2 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.256.412  mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1. - 2.52  la prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform anexelor nr. 3; 3,1 - 3.7, astfel:

-      Total venituri  în sumă de 46.616 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    –  38.261 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare       -   8.355 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 46.616 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare                      -  38.261 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  8.355 mii lei;

 

Art. 4 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2015, conform anexelor nr5 ; 5.1- 5.61.

 

Art. 5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                ȘUFER MIOARA                                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.                                                                                                                215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 47

 Bucureşti, 29.05.2015

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 047.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:245 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE