• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 048

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 31539/21.05.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
 • Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menţionate în anexa hotărârii, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în anexa hotărârii;
 • Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București privind îndreptarea erorii materiale din Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 48 alin. (1)-(3) şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2013;
 • Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 835 din 30 mai 2014 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.27/31.03.2015;

 

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                  Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 10 poziţii.

                       (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                         (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în vigoare.

 

                Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                         (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

                 

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr. 48

  Bucureşti, 29.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 048.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:265 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE