• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 049

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 32422/26.05.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Referatul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 85828 din data de 07.05.2015;

                - Cererea de acordare a înlesnirilor la plata pentru impozite şi taxe locale nr. 80840/29.04.2015 depusă de Asociaţia ,, Fecioara Maria a Milostivirii în România”;

                - Declaraţiile pe propria răspundere formulate de dna. Rose Carmel McNamara, Preşedinte a Asociaţiei ,,Fecioara Maria a Milostivirii în România”;

                - Statutul Asociaţiei ,,Fecioara Maria a Milostivirii în România” actualizat la data de 07.11.2013;

                - Actul constitutiv autentificat cu nr. 2787/14.12.2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi ,,S. Ciudoescu & C.G. Ciudoescu”;

                - Decizia nr.504/23.12.2013, eliberată de Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului Bucureşti, valabilă până la eliberarea Certificatului de Acreditare;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum de 4212 lei, aferent anului 2015, pentru clădirea situatăîn Bucureşti, Sector 2, str. Popa Nicolae nr.6, Bl.23, Sc.2, Ap.23, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestui imobil, respectiv ,,sprijinirea persoanelor aflate în nevoie prin educaţie, în vederea unui mod de viaţă independent şi pozitiv, şi acordarea sprijinului umanitar şi a asistenţei medicale”.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 49

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 049.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:274 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE