• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 052

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri  pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 37517/18.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Raportul de specialitate nr. 58528/19.06.2015  prezentat  de  Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţie Socială Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           -  Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Referatul nr. 105846/08.06.2015 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 - Adresa nr. 688/02.06.2015 emisă de Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual privind solicitarea scutirii la plată a taxelor şi impozitelor locale pentru perioada 2009 - 2013;

- Statutul Asociației Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, înregistrat la Judecătoria Buftea în data de 23.01.2015;

- Lista spațiilor utilizate de Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual în Sectorul 2 al Municipiului București;

- Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 6649/94/2013;

- Certificatul de înregistrare fiscală al Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual;

- Certificatul de acreditare seria AF nr. 000239 emis de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

- Balanța de verificare pe conturi analitice, cumulativă, aferentă intervalului 2009 - 2013;

- Declaraţia pe propria răspundere cu privire la activitatea socio-umană desfăşuratăîn clădirile proprietate a organizaţiei, înregistrată sub nr. 687/02.06.2015;

- Raportul cu privire la activitățile/serviciile sociale derulate în Sectorul 2 al Municipiului București în perioada 1994 - 2015;

- Contractul de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, înregistrat sub numărul 70545 din data de 06.10.2014;

          Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Propune prezentul proiect de

 

H O T Ă R Ă R E

 

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 51430 lei, aferent perioadei 2009 - 2013, pentru clădirile aparținând ,,Organizaţiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual”, situate în Bucureşti, Sector 2, Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19 ap.1; Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.2; Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.4 şi Str. Delfinului nr. 3, Bl. D11, ap.2, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile şi anume „oferirea de servicii sociale de tip rezidenţial pentru grupuri vulnerabile/persoane cu dizabilități”.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 52

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 052.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:265 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE