• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 053

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 2821/15.06.2015 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 39085/25.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 37204 /25.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionaledin cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Încheierea nr. 5318/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte Funciară nr. 51156/31.03.2006 în care este înscris imobilul din Aleea Circului nr. 1, sector 2;
 • Încheierea nr. 5316/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte Funciară nr. 51154/31.03.2006 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 1, sector 2;
 • Încheierea nr. 5348/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte Funciară nr. 51705/31.03.2006 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 14A, sector 2.

Având în vedere reglementările:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) şi art. 119-120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenurilor aparținând domeniului public de interes local aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

      (2) Terenurile menționate la alineatul (1) se identifică conform anexelor  nr. 1-2, în vederea realizării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”.        

Art. 2 (1) Terenurile identificate la art. 1 alin. (2) se transmit în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”.

           (2) Schimbarea destinaţiei imobilelor terenuri atribuite atrage revocarea prezentei hotărâri.

 

Art. 3 (1) Predarea - primirea terenurilor se realizează pe bază de „protocol” încheiat între Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., conform modelului de protocol din anexa nr. 3.

                (2) Anexele nr. 1 – 3 cuprind 11 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4 Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentelor şi suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului.

 

Art. 5 (1) La terminarea lucrărilor, după efectuarea recepţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. va preda, pe bază de protocol, Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, imobilele terenuri identificate la art.1, iar obiectivele de investiţii realizate vor fi predate cu titlu gratuit.

                            (2) După predarea - preluarea investiţiilor, beneficiarul se angajează săîntreţină construcţiile „săli de sport” pe perioada lor de funcţionare.

                               

Art. 6 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 38/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 28 din Bucureşti, Aleea Circului nr. 1, sector 2, destinate unei săli de sport, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art. 8 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                       (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 53

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 053.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:240 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE