• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 054

15 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;           

 Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 37689/18.06.2014 întocmit de Direcția Management Resurse Umane şi Referatul nr. 37199/16.06.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.115/2014 si H.C.L. Sector 2 nr 40/2014 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

        - Adresa nr. 4767/18.03.2015 şi adresa nr. 5916/03.04.2015 prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2015 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului București;

       - Avizul Direcției pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr.3558229/08.05.2015, înregistrat la Primăria Sector 2 cu nr.29950/14.05.2015;

       -  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 20976/2015.

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexelor nr. 1 şi 2. 

           (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 este de 357 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 41 posturi de conducere și 314 posturi de execuție.

           (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este 74, din care 7 posturi de conducere şi 67 de posturi de execuţie.

 

Art.2. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

           (2) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

           (3) Anexele 1-4 conţin un număr de 84 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2,modificată prin H.C.L. Sector 2  nr. 40/2014, H.C.L. Sector 2  nr. 52/2014 și H.C.L. Sector 2 nr.115/2014 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramăşi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.

(2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau personal contractual, se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2)  Anexele se comunică instituțiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 54

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 054.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:283 Vizualizări
Descărcare: 15 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE