• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 056

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu;

Analizând:

       - Raportul de specialitate nr. 4833/21.05.2015 al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul de specialitate nr. 35513/18.06.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Art. 861 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII – a;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 112/2011 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului București și Federața Română de Fotbal;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2014 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII – a;

         - Procesul verbal de predare primire încheiat în data de 25.09.2012 între Federația Română de Fotbal și Sectorul 2 al Municipiului București pentru predarea terenului de minifotbal realizat în zona Marian Cristescu și strada Drăgușin Deleanu;

         - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2155/28.06.2012 privind constituirea Comisiei de predare – primire a terenului situat în zona prelungirii str. Marian Cristescu și a străzii Drăgușin Deleanu, Sector 2, de la Federația Română de Fotbal;

         - Încheierea nr. 60101 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 din Dosarul nr. 60101/16.12.2014;

 

               În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, a „terenului de minifotbal” realizat în zona Marian Cristescu și a străzii Drăgușin Deleanu, identificat conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Predarea - primirea „terenului de minifotbal” prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător şi Administrația Domeniului Public Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3.Începând cu data predării - primirii „terenului de minifotbal”, Administraţia Domeniului Public, Sector 2 are obligaţia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanţă, întreţinere şi reparaţii.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administraţiei Domeniului Public, Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 56

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 056.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:263 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE