• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 057

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015;

           Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 37973/22.06.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”;

- H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”;

- H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 115/2014;

În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. Art. 5 al Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015, se modificăşi se completează având următorul conținut:

„Art. 5 (1) CTATU analizează documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, astfel încât fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului șef pe baza avizelor emise anterior de instituțiile componente, precum și deciziile pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare.

           (2) Investițiile de mare anvergură, chiar dacă pot fi autorizate direct, cu regim mai mare de înălțime (începând de la P+3E), generatoare de trafic/rețele/parcări/schimbări de destinație și altele asemenea, se vor consulta în cadrul C.T.A.T.U. prealabil emiterii Certificatului de Urbanism sau a Autorizației de Construire, conținutul deliberărilor urmând a fi notat în caietul de procese-verbale și adus la cunoștința Primarului Sectorului 2. ”

 

Art. II. Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015, se înlocuieşte cu anexa ce conţine 4 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015,  rămân aplicabile.

 

Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Arhitectul Şef  şi Directorul Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 57

 Bucureşti, 30.06.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 057.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:273 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE