• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 060

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 45331/17.07.2015 întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Adresa  Asociaţiei de Ajutor Social ,,Marathon” înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul sub nr. 41030/03.07.2015, precum şi la Cabinet Secretar sub nr. 2423/03.07.2015.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 10/22.01.2004 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului a spaţiului situat în  bld. Basarabia nr. 170-176 şi a terenului aferent.

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 2 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Asociaţia de Ajutor Social ,,Marathon”, ce se regăseşte  în anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 17.09.2015.

 

Art. II  Se împuternicesc Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 să semneze Actul adiţional la Protocolul de colaborare menţionat la art. I.

 

Art. III Celelalte  prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011, rămân neschimbate.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 60

 Bucureşti, 23.07.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 060.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:260 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE