• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 061

12 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in București, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea realizării unei piețe agroalimentare;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 42130/07.07.2015 al Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 42310/17.07.2015 al Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

           - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările si completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pietelor Sector 2, în vederea realizării unei piețe agroalimentare;

        - Adresa nr. 123/09.01.2015 si adresa nr. 4303R/11.05.2015 formulată de Administraţia Domeniului Public Sector 2.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

                Art.1.  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare, își încetează aplicabilitatea. 

 

Art.2. (1)  Terenul prevăzut la art. 1, în suprafață determinată grafic de 855 m.p., se identifică potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și revine în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, pe bază de protocol încheiat cu Administrația Piețelor Sector 2, in termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, având destinația de “cale de acces”.

            (2)  Determinarea cu exactitate a suprafeței terenului se va face pe baza unei expertize topografice.

 

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 să ia măsurile necesare înscrierii în evidențele cadastrale, conform Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dreptului de administrarea asupra terenului prevăzut la art. 1 și art. 2.

 

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.5.  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 61

 Bucureşti, 23.07.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 061.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:284 Vizualizări
Descărcare: 12 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE